• MS2020 INFORMÁCIE

    • Riadny termín maturitnej skúšky v šk.r. 2019/2020

     ZMENA TERMÍNOV EČ a PFIČ MS 2020

     interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania  alebo  pracoviska zamestnávateľa, 

     Riadny termín EČ a PFIČ MS 


     Termín praktickej časti odbornej zložky MS: 

      

     4.5. a 5. 5. 2020pedagogická rada 1. 6. 2020rozlúčka so školou 5. 6. 2020študijné voľno 8. 6. až 12. 6. 2020 

      

     Termín ústnej formy internej časti MS 2020: 3. termín:  15. 6. až 17. 6. 2020
     MS v mimoriadnom skúšobnom období september :
     Opravný termín EČ a PFIČ: 3. až 8. septembra 2020
     Opravný termín ÚFIČ : september 2020 
     alebo riadny termín v šk. roku 2020/2021