UP ŠO 2413 K(4) mechanik strojov a zariadení - podľa ŠkVP 2013

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a slovenská literatúra 3333 12
maďarský jazyk a literatúra 3333 12
anglický jazyk 3333 12
konverzácia v anglickom jazyku 0,50,5 1
konverzácia zo slovenského jazyka 0,51 1,5
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova / náboženská výchova 11 2
dejepis 11 2
občianska náuka 111 3
Človek a príroda
fyzika 111 3
Matematika a práca s informáciami
matematika 3211 7
informatika 21 3
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2211 6
Odborné vzdelávanie
ekonomika 1 1
technické kreslenie 221 5
strojárska technológia 11,5 2,5
strojníctvo 12 3
technická mechanika 21 3
elektrotechnika 2 2
technické meranie 1,5 1,5
technológia montáže 2234 11
výpočtová technika 22 4
hospodárske právo 1 1
Praktická príprava
odborný výcvik 661410,5 36,5


© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2023