• Mikrotik Academy

  logo_mikrotik_academyMikrotik Academy

  S radosťou oznamujeme pre verejnosť a našim študentom, že program MikroTik Akadémia bola otvorená na našej škole. Program MikroTik Akadémia prináša našim žiakom možnosť bezplatného štúdia sieťového kurzu pripravujúceho na zloženie celosvetovo uznávaného priemyslového certifikátu MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). Štúdium pokrýva problematiku správy sieťových prvkov so systémom MikroTik RouterOS.

  Benefit pre študentov

  Absolventi kurzu môžu zložiť MTCNA test. Úspešní absolventi získajú bezplatne MTCNA certifikát platný 3 roky. Tento certifikát bude vo vašom životopise ako jeden z vašich pozitívnych skúseností a pozitívne môže ovplyvniť vaše uplatnenie na trhu práce, pretože firmy špecializované na poskytovanie internetových služieb žiadajú zdatných odborníkov v obore počítačových sietí.mtcna.png

  Laboratórium MikroTik Akadémie

  Laboratórium sme zriadili pomocou materiálnej a finančnej podpory firmy MikroTik a SEVENET s.r.o. V triede máme 20 MikroTik zariadení a 4 lektorov na poskytovanie kurzu a údržbu materiálov školenia.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Praha-triedny výlet 2.A boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Do galérie Ostrihom - triedny výlet 3.A boli pridané fotografie.

 • 26. 5. 2017

                                                          O Z N A M

   

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

   

  - zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:

   

  1. Na II. , III. a VI. poschodí v budove školského internátu, súp. č. 657, na parc. č. 3742, na  ulici Sv. Štefana  č.81 , katastrálne územie Štúrovo, miestnosti  o výmere od 10,00 m2 do 77,50 m2. Priestory sú vhodné na zriadenie  kancelárskych priestorov.

  Doba nájmu :   na dobu neurčitú

  Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

   

  2. Voľné priestory v  dielenskej časti budovy školy , súp. č. 657,  katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3741,  na ul. Sv.  Štefana 81. o výmere   217,00 m2 .

  Priestory  sú vhodné na krátkodobé  skladové  účely.   

  Doba nájmu : na dobu určitú  

  Cena nájmu minimálne vo výške : 13,00 €/m2/rok.

   

  3. Telocvičňu s priľahlými priestormi – šatňa a sociálne zariadenia súp. č. 657, katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3740, na ulici Sv. Štefana 81. Telocvičňu ponúkame na výchovno-vzdelávacie účely , športové účely a na voľnočasové aktivity.

  Doba nájmu: na školský rok 2017/2018

  Cena nájmu minimálne vo výške : 7,00 €/hodina.

   

  4. Voľný pozemok o výmere do 1 000 m2  vhodný na nepodnikateľské a podnikateľské účely.

  Pozemok na prenájom je nutné ohradiť na náklady budúceho nájomcu.

  Doba nájmu : na dobu neurčitú 

  Cena nájmu minimálne vo výške : 0,20 €/m2/rok, 2,66 €/m2/rok .

   

  Ďalšie podmienky:

  Termín obhliadky predmetu nájmu v pracovnom čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. denne v období od 29. 5. 2017 do 9. 6. 2017.

  V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 9. júna. 2017 do 14,00 hod.  na adresu:

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo,v označenej obálke: „NÁJOM“

  Bližšie informácie na tel. č.  036-7511368

  Kontaktná osoba: Mgr. Zita Mészárosová

  Dátum zverejnenia: 26. 5. 2017

  Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 9. júna. 2017 do 14,00 hod.

   

   

                                                                                                         Ing. František Valko,v.r.

                                                                                                                riaditeľ školy

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 18. 5. 2017

  Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2017

  Aktualizovali sme modul Prijímačky

 • O našej škole - Iskolánkról

  19. 12. 2016

 • 27. 1. 2017

  Do galérie AGROMASHEXPO Budapešť 2017 boli pridané fotografie.

 • 22. 12. 2016

  Do galérie Vianočná Viedeň boli pridané fotografie.

 • 5. 11. 2016

  Do galérie Autotechnika Budapešt 2016 boli pridané fotografie.

 • 2679 K mechanik mechatronik - mechatronikai műszerész

  Najnovší odbor od 2017 - Legújabb szakunk 2017-tól 

  Absolventi tohto odboru sú pripravení na výkon technických, hospodárskych a riadiacich funkcií v oblasti strojárstva, elektroniky, mechatroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií). Mechatronik je pripravený dokonale využívať najnovšie  technológie a má predpoklady pre prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Veľké uplatnenie nachádza mechatronik i v informačných technológiách a automobilovom priemysle. 
  A szak végzősei olyan szakképzett szakemberk, akik a gépészeti, elektrotechnikai és informatikai tudásukat ötvözve képesek műszaki , gazdasági és irányító munkaköröket betölteni az ipar minden területén, de legfőkép az automatizált gyártásban. (számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, valamint számítógépes modern technológiás vezérlés). A mehatronik szakemberek felkészültek a legmodernebb technológiák alkalmazására a nagyüzemi illetve a válalkozói szférában, valamint az információs technológiák alkalmazásában az autógyártás valamennyi területén is

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo od 1.9.2016

  1. 9. 2016

  Zmena názvu školy

  Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu
  Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, 
  Sv. Štefana 81, Štúrovo

  od 1.9.2016

 • 22. 4. 2016

  7:55 - Zraz na dvore pod vedením triednych učiteľov a majstrov, - inštrukcie, prevzatie náradia, rukavíc a vriec na vrátnici 8:10 - odchod na stanovištia, čistenie priestorov 10:20-10:40 obed 10:50 - odchod do mesta na pešiu zónu - vyhodnotenie súťaží - Ekosocha, Ekoplagát

  viac

 • 6. 4. 2016

  Do galérie Študentský ples boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Maturita 2016 informácie 

  • 15. marca 2016– slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 16. marca 2016– anglický jazyk, nemecký jazyk, 
  • 18. marca 2016– maďarský jazyk a literatúra

  8:30 - 09:00 Príchod, rozdelenie žiakov do skupín učební

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek