• 28. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Prijímačky 

 • 11. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Prijímačky

 • Oznam pre žiakov a rodičov ! - Értesítés!

  Oznam pre žiakov a rodičov !

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 MŠVVaŠ SR riaditeľ rozhodol, že okrem etickej výchovy budú všetky  predmety klasifikované v súlade s pôvodným rozhodnutím.

  Upozornenie:

  V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania

  Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania alebo do 31.8.2020. 

   V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020

  Értesítés!

  Az iskola igazgatósága tisztelettel értesíti a szülőket és a diákokat, hogy az oktatásügyi tárca által kiadott Irányelv a középiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben alapján úgy határozott, hogy minden tantárgy osztályozva lesz, kivéve az etikai nevelést.

  Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. 

  A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. 

  A rendkívüli helyzet idején azok a tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31- ig tehetik le a bizottsági vizsgát.

 • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

  Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

  26.03.2020

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

       Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

  Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
  12. 3. 2020

  Prerušuje sa vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     
  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     
  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

 • 12. 3. 2020

  ZMENA TERMÍNOV EČ a PFIČ MS 2020 Maturita 2020 informácie

 • Külföldi szakgyakorlat 2019 - Budapest

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

    28. február 2020 ČAS -  8 : 00 – 12 : 00

 • Odborná stáž chorvátskych študentov

  Do galérie Odborná stáž chorvátskych študentov boli pridané fotografie.

  Naša škola sa v rámci projektu Erasmus+ zapojila ako prijímacia škola pre chorvátskych študentov 3.ročníka mechatronik z Osijeku. 5 študentov so sprevádzajúcim pedagógom strávili u nás 2 týždne a odbornú prax vykonali v závode SKC Foundry. Okrem toho naša škola im pripravila bohatý program, počas ktorého spoznali naše mesto a okolie, vrátane aj nášho hlavného mesta.Az Erasmus+ projekt keretén belül iskolánk vendégül látott 5 harmadikos mechatronik diákot és a kísérő tanárjukat a horvátországi Osijek városából. Szakmai gyakorlatukat a párkányi SKC Foundry cégben végezték. A 2 hetes tartózkodásuk alatt gazdag programot készítettünk számukra, amikor is megismerkedtek városunkkal és a környékkel. Természetesen fővárosunkat is meglátogatták.

 • Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

  Prijímanie na školský rok 2019/2020 - Felvételi a 2019/2020 -as tanévre

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce odbory:

  Štvorročné odbory ( maturitná skúška ):

  2697 K mechanik elektrotechnik
  2413 K mechanik strojov a zariadení
  2679 K mechanik mechatronik

  Trojročné odbory ( záverečná skúška ):

  2487 H 01 autoopravár
  3678 H inštalatér
  6460 H predavač
  6475 H technickoadministratívny pracovník

  Tisztelt szülők, kedves diákok !

  A 2019/2020 -as tanévben a kovetkező tanulmányi szakokra lehet jelentkezni:
  Négyéves tanulmányi szakok ( érettségi, szakmukás levél ):
  2679 K mechatronikai műszerész
  2697 K elektrotechnikai műszerész
  2413 K gépek és berendezések műszerésze
  Hároméves tanulmányi szakok ( záróvizsga, szakmunkás levél ):
  2487 H 01 autószerelő
  3678 H víz és gáz szerelő
  6460 H elárusító
  6475 H administratív dolgozó

  https://sos-sturovo.edupage.org/register/

 • Mochovce-návšteva Energolandu

 • AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.

  AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17.

  Do galérie AUTOMOTIVE kiállítás Budapest, HUNGEXPO, 2018.10.17. boli pridané fotografie.

 • E-testovanie JESEŇ 2018

  E-testovanie JESEŇ 2018
  1. 10. 2018

  E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY Termín testovania: 1.  október – 29. október 2018

  • 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov všetkých ročníkov SŠ   s vyučovacím jazykom maďarským
  • 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
  • 1 test z anglického jazyka úroveň B1, pre žiakov 4. ročníka stredných odborných škôl 

  Všetky testy trvajú 40 minút

 • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia

  Do galérie Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia boli pridané fotografie.

 • 4.A szalagavatója Velencében+Bibione 2018.szeptember 13-16

 • Sedliacka olympiáda 2018 Paraszt olimpia

  Šúpanie jablka - almahámozás, Beh s fúrikom - Víz talicskázás, Hod gumákom - Csizmadobálás,  Skákanie vo vreci-Zsákban futás, Mrvenie kukurice-Kukorica morzsolás, Hrabanie-Gereblyézés, Vyrezávanie tekvice - töklámpás faragás, Hever - Must lopó, Toldi vypaženie s palicou-Toldi rúd tartás,

 • Štipendium na školský rok 2018/2019

  Oznamujeme váženým rodičom a žiakom, že žiadosti o štipendium môžu odovzdať do 25.9.2018. Na pripojenom linku  nájdete potrebné tlačivá

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 - Ünnepélyes tanévnyitó 2018/19
  3. 9. 2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 3.9.2017 8:00

  Ünnepélyes tanévnyitó 2018/19 2018.9.3. 8:00

 • Exkurzia v Hurbanove-pivovar+hvezdáreň

  Do galérie Exkurzia v Hurbanove-pivovar+hvezdáreň boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek