História školy Riaditelia školy Názvy a logá Medzníky

O škole

História školy

Pohľad do histórie školy

  

    Pätdesiat   rokov je doba, počas ktorej je dospelý človek plný energie, na vrchole tvorivých síl. V prípade inštitúcie, akou je aj škola, sa počítanie času vymyká ľudským kritériám- škola si žije vlastným životom. Ovplyvňuje ho momentálny politický i hospodársky život krajiny, práve prebiehajúce reformy v rezorte, generačné zmeny na pozíciách pedagogických zamestnancov, ich kvalifikačná štruktúra, zmeny v žiackych kolektívoch a veľa iných faktorov.

     Preto bude náš pohľad do histórie školy, ktorá v školskom roku 2012/2013 oslavuje 45. výročie svojho vzniku zameraný len na najdôležitejšie momenty z jej života.

     Škola začala svoju históriu písať prvého septembra 1967. Prvým vedúcim Odborného učilišťa JCP Štúrovo bol Anton Galko. V nedokončených priestoroch začalo študovať prvých 92 učňov, v štyroch učebných odboroch. Fungovať začal aj internát.

     Už v nasledujúcom školskom roku 1968/1969 bola výstavba ukončená, dohotoviť bolo potrebné iba športový areál.

     Po odchode Antona Galka do materského podniku sa v roku 1971 ujíma funkcie vedúceho OU JCP Vojtech Srnka.

     Prvého augusta 1973 nastupuje do funkcie OU JCP Ing. František Benefi.

     V školskom roku 1978/1979 sa mení zriaďovateľ školy, stáva sa ním GR VHJ Slovcepa Banská Bystrica a názov školy na Stredné odborné učilište papierenské Štúrovo.

     K ďalšej zmene vo vedení školy dochádza v roku 1981, kedy sa riaditeľom SOUP Štúrovo stáva Ing. Ondrej Mokoš.

     V ďalších školských rokoch sa priebežne mení štruktúra učebných i študijných odborov, čo vyústilo do potreby požiadať o zmenu názvu školy v roku 1990 na Stredné odborné učilište Štúrovo.

     Zároveň sa zriaďovateľom školy stáva Školská správa Bratislava VII.

     Od prvého januára 1991 získava škola právnu subjektivitu a ďalším zriaďovateľom školy je Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR.

     Po oficiálnych žiadostiach a vydaním zriaďovacej listiny vzniká v priestoroch Domova mládeže SOU prvá trieda Dievčenskej odbornej školy v Štúrove (1.9. 1991) s tridsiatimi tromi študentkami.

     V roku 1992 dochádza vo vedení školy ku zmene. Riaditeľom školy sa stal Ing. František Valko, ktorý je vo funkcii doteraz. Ešte v tom istom roku je zriaďovateľom SOU Štúrovo Ministerstvo hospodárstva SR.

     V nasledujúcich rokoch dochádza k zmene zriaďovateľa školy ešte dvakrát. 1.6.2001, je ním Krajský úrad v Nitre a od 1.6.2002 Nitriansky samosprávny kraj.

     V roku 2003 dochádza k zlúčeniu SOU a DOŠ a vzniká tak Združená stredná škola Štúrovo a od septembra 2008 Stredná odborná škola - Szakközépiskola. 

Od 1 septembra 2016 nesie názov 
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 

     Za 50 rokov školu úspešne ukončilo viac ako 5000 absolventov.

     V súčasnosti sa v ucelenom komplexe školy pripravuje 173 dievčat a chlapcov v troj a štvorročných odboroch dennej formy štúdia, čo je už ale iná kapitola...

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek