Prijímanie na školský rok 2019/2020  Kritériá prijatia - Felvételi feltételek Odbory Výsledky Tanulmányi szakok Žiadane / nežiadúce odbory

Prijímačky

Kritériá prijatia - Felvételi feltételek

Kritériá - feltételek

 

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu –  Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo


KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV

DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

2679 K MECHANIK MECHATRONIK

2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

PRE ŠK. ROK 2019/2020

 

 1. Počet tried a počet  žiakov v triede /v skupine/

V školskom roku 2019/2020 otvoríme 1 triedu so študijnými odbormi.

Riaditeľ školy prijme do jednotlivých odborov nasledovný počet žiakov:

Kód odboru

 Názov študijného odboru

Počet               

žiakov

Počet

tried

Vyuč. jazyk

2679 K    

 mechanik mechatronik

 mechanik strojov a zariadení

 mechanik elektrotechnik      

8

6

6

 

1

Slov.

Maď.

2413 K

2697 K

 1. Profilujúce predmety: matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra pre triedu s VJ maďarským

 2. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok:

Riaditeľ školy príjme žiaka bez prijímacej skúšky do študijného odboru, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnost' najmenej 90 %.

 1. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky budú pre žiakov do študijných odborov pozostávať z písomného overovania vedomostí z profilujúcich predmetov. Prijímacia skúška z matematiky  SJL a MJL bude pozostávať z vypracovania zadaných úloh testovou formou.

Čistý čas na vypracovanie úloh z matematiky je 20 minút.

Čistý čas na vypracovanie úloh zo SJL je 20 minút.

Čistý čas na vypracovanie úloh z MJL je 20 minút.

Úlohy pre jednotlivé predmety prijímacích skúšok budú vybrané z obsahu látky ZŠ.

 1. Hodnotenie  a stanovenie poradia  žiakov

          Žiak na PS vyhovel, ak z každého predmetu získa hodnotenie aspoň  20%.

Pri rovnakých priemeroch na PS sa pri stanovení poradia zohľadnia:

 1. znížená pracovná schopnosť uchádzača, ak nie je v rozpore so zdravotnými požiadavkami na daný odbor

 2. výsledky Monitoru 9

 3. priemer známok na výročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ

 4. priemer známok na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ

 1. Termíny prijímacích pohovorov sú nasledovné:

 I. termín –                             13 . 5. 2019

II. termín –                            16 . 5. 2019

             Každý prihlásený uchádzač o štúdium je povinný zúčastniť sa prijímacích skúšok.  Podmienkou prijatia je, aby žiak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky  prijímacieho konania a  splnil zdravotné podmienky pre príslušný  študijný odbor.  Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

            Po prijatí sa v určenom termíne musí zapísal na štúdium.     

V Štúrove,   1.12.2018                        Ing. František V a l k o,    riaditeľ školy


KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV

DO  UČEBNÝCH  ODBOROV

PRE ŠK. ROK 2018/2019

 

 1. Počet tried a počet žiakov v triede (v skupine)

V školskom roku 2019/2020 otvoríme 2 triedu 1. ročníka s učebnými odbormi. Riaditeľ prijme do odborov nasledovný počet žiakov:


 

Kód

odboru

Názov učebného odboru

  Počet žiakov

Počet

tried

Vyuč. jazyk

2487 H 01

3678 H

6460 H

6475 H

autoopravár - mechanik

inštalatér

predavač                                  

technicko-administratívny pracovník

9

8

8

7

1

 

1

 

Slov.

Maď.

 1. Prijímanie žiakov do učebného odboru a stanovenie poradia

Do učebných odborov nebudú uchádzači o štúdium robiť prijímacie skúšky. Uchádzači sa budú prijímať na základe výsledkov zo ZŠ. Poradie bude stanovené podľa priemerov známok žiakov na polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ. V prípade rovnakého priemeru sa  zohľadnia:

  1. znížená pracovná schopnosť uchádzača, pričom ZPS nie je v rozpore so zdravotnými  požiadavkami na daný odbor

  2. výsledky Monitoru 9

  3. priemer známok na výročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ

           

 1. Termíny prijímacích pohovorov sú nasledovné:

I. termín  –             13. 5. 2019

II. termín –                        16. 5. 2019

             Každý prihlásený uchádzač o štúdium je povinný zúčastniť sa prijímacieho pohovoru.

            Podmienkou prijatia je, aby žiak získal nižšie stredné vzdelanie, splnil podmienky  

            prijímacieho konania  a splnil zdravotné podmienky pre príslušný učebný odbor.

            Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej

            strednej školy.

            Po prijatí sa v určenom termíne musí zapísal na štúdium na SOŠTSaO.     

 

V Štúrove,    1.12.2018      Ing. František V a l k o,  riaditeľ školy

Kapcsolat

Kabin:
E-mail:
Telefon:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek