• Kritériá - feltételek

    •  

     Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu –  Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo


     KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV

     DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

     2679 K MECHANIK MECHATRONIK

     2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

     2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

     PRE ŠK. ROK 2019/2020

      

     1. Počet tried a počet  žiakov v triede /v skupine/

     V školskom roku 2019/2020 otvoríme 1 triedu so študijnými odbormi.

     Riaditeľ školy prijme do jednotlivých odborov nasledovný počet žiakov:

     Kód odboru

      Názov študijného odboru

     Počet               

     žiakov

     Počet

     tried

     Vyuč. jazyk

     2679 K    

      mechanik mechatronik

      mechanik strojov a zariadení

      mechanik elektrotechnik      

     8

     6

     6

      

     1

     Slov.

     Maď.

     2413 K

     2697 K

     1. Profilujúce predmety: matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra pre triedu s VJ maďarským

     2. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok:

     Riaditeľ školy príjme žiaka bez prijímacej skúšky do študijného odboru, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnost' najmenej 90 %.

     1. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky

     Prijímacie skúšky budú pre žiakov do študijných odborov pozostávať z písomného overovania vedomostí z profilujúcich predmetov. Prijímacia skúška z matematiky  SJL a MJL bude pozostávať z vypracovania zadaných úloh testovou formou.

     Čistý čas na vypracovanie úloh z matematiky je 20 minút.

     Čistý čas na vypracovanie úloh zo SJL je 20 minút.

     Čistý čas na vypracovanie úloh z MJL je 20 minút.

     Úlohy pre jednotlivé predmety prijímacích skúšok budú vybrané z obsahu látky ZŠ.

     1. Hodnotenie  a stanovenie poradia  žiakov

               Žiak na PS vyhovel, ak z každého predmetu získa hodnotenie aspoň  20%.

     Pri rovnakých priemeroch na PS sa pri stanovení poradia zohľadnia:

     1. znížená pracovná schopnosť uchádzača, ak nie je v rozpore so zdravotnými požiadavkami na daný odbor

     2. výsledky Monitoru 9

     3. priemer známok na výročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ

     4. priemer známok na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ

     1. Termíny prijímacích pohovorov sú nasledovné:

      I. termín –                             13 . 5. 2019

     II. termín –                            16 . 5. 2019

                  Každý prihlásený uchádzač o štúdium je povinný zúčastniť sa prijímacích skúšok.  Podmienkou prijatia je, aby žiak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky  prijímacieho konania a  splnil zdravotné podmienky pre príslušný  študijný odbor.  Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

                 Po prijatí sa v určenom termíne musí zapísal na štúdium.     

     V Štúrove,   1.12.2018                        Ing. František V a l k o,    riaditeľ školy


     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV

     DO  UČEBNÝCH  ODBOROV

     PRE ŠK. ROK 2018/2019

      

     1. Počet tried a počet žiakov v triede (v skupine)

     V školskom roku 2019/2020 otvoríme 2 triedu 1. ročníka s učebnými odbormi. Riaditeľ prijme do odborov nasledovný počet žiakov:


      

     Kód

     odboru

     Názov učebného odboru

       Počet žiakov

     Počet

     tried

     Vyuč. jazyk

     2487 H 01

     3678 H

     6460 H

     6475 H

     autoopravár - mechanik

     inštalatér

     predavač                                  

     technicko-administratívny pracovník

     9

     8

     8

     7

     1

      

     1

      

     Slov.

     Maď.

     1. Prijímanie žiakov do učebného odboru a stanovenie poradia

     Do učebných odborov nebudú uchádzači o štúdium robiť prijímacie skúšky. Uchádzači sa budú prijímať na základe výsledkov zo ZŠ. Poradie bude stanovené podľa priemerov známok žiakov na polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ. V prípade rovnakého priemeru sa  zohľadnia:

      1. znížená pracovná schopnosť uchádzača, pričom ZPS nie je v rozpore so zdravotnými  požiadavkami na daný odbor

      2. výsledky Monitoru 9

      3. priemer známok na výročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ

                

     1. Termíny prijímacích pohovorov sú nasledovné:

     I. termín  –             13. 5. 2019

     II. termín –                        16. 5. 2019

                  Každý prihlásený uchádzač o štúdium je povinný zúčastniť sa prijímacieho pohovoru.

                 Podmienkou prijatia je, aby žiak získal nižšie stredné vzdelanie, splnil podmienky  

                 prijímacieho konania  a splnil zdravotné podmienky pre príslušný učebný odbor.

                 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej

                 strednej školy.

                 Po prijatí sa v určenom termíne musí zapísal na štúdium na SOŠTSaO.     

      

     V Štúrove,    1.12.2018      Ing. František V a l k o,  riaditeľ školy

      • Kritériá prijímania - Felvételi kritériumok
    • Kontakty

      • Kabin
      • E-mail
      • Telefon