• Leonardo da Vinci

    •  

     1. Názov projektu „Poznávanie a práca bez hraníc“

     2. Plánovaný termín/-é termíny  odborného pobytu: koniec augusta 2013-september 2014

     3. Všeobecné ciele projektu? (min. 15 riadkov) – popíšte význam vášho projektu vo vašom kontexte (na národnej a/alebo inej úrovni) a v kontexte cieľov programu.

     • vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska
     • prostredníctvom zadaných úloh realizovať teoretické vedomosti v praxi
     • overiť si vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomosti a zručnosti získaných v odborných predmetoch vyučovaných  na škole
     • overiť si uplatňovanie zásad spoločenskej komunikácie, vystupovania a správania
     • zvýšiť jazykovú spôsobilosť komunikáciou v cudzom jazyku
     • aktívne používať  odbornú terminológiou v cudzom jazyku
     • rozšíriť metódy a formy vyučovania a učenia sa
     • overiť získané teoretické poznatky a praktické zručnosti v podnikovej praxi
     • rozvíjať samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, presnosť a iniciatívu žiakov
     • formovať profesionálne vlastnosti a rozvíjať odborné a praktické kompetencie žiakov
     • rozvoj odbornej zručnosti v oblasti cestovného ruchu
     • Zvýšiť mobilitu  žiakov
     1. Stručný opis zahraničného odborného pobytu (vaše ciele s odbornou praxou, náplň odbornej praxe, očakávaný výsledok odbornej praxe, potreby účastníkov) (20 riadkov)

     • Cieľom odbornej praxe v týchto odboroch  je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky a zručnosti na svojich pracoviskách v ekonomickej oblasti so zameraním na cestovný ruch.  

     • V odbore obchod a podnikanie je náplňou praxe overenie schopnosti aplikovať  teoretické vedomosti v praxi, získavanie zručnosti z oblasti odbornej komunikácie /aj v cudzom jazyku/, organizácie práce, propagácie a prezentácie svojej práce. Študenti budú mať možnosť využiť svoje vedomosti z predmetov : aplikovaná ekonómie, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, geográfia cestovného ruchu, informatika v podnikaní, sociálna komunikácia, propagácia a reklama. Ďalej porovnať odlišnosti spracovávania ekonomickej agendy /účtovníctvo, technika administratívy/,  štýly riadenia a organizácie práce, metódy propagácie v oblasti cestovného ruchu / ekonomika a riadenie podniku /.

     • Od projektu očakávame zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti študentov, rozvíjanie ich odborných, organizačných a jazykových zručností, zvyšuje sa ich mobilita, odbúrajú sa ich obavy z uplatnenia sa na trhu práce aj zahraničí.

     • Stretnú sa s inými kultúrami, národmi, zvykmi a spoznajú ich každodenný život.

     • Ich odborná slovná zásoba sa rozvíja aj v cudzom jazyku, upevňujú sa ich teoretické vedomosti v praxi.

     • Naučia sa pracovať v týme, spoznávať  ľudí komunikovať a pohybovať sa v cudzom prostredí.

     • Naučia sa hľadať riešenia na problémy aj inými metódami

     1. Ako prispieva projekt k potrebám cieľovej skupiny? Aké zručnosti a kompetencie žiakov budú rozvíjané pomocou projektu? (min. 15 riadkov)

     • žiaci sa môžu zdokonaliť v praktickej aplikácií svojich vedomostí

     • nučia sa samostatne rozhodovať, uvažovať a hodnotiť dané situácie

     • zlepšia sa ich komunikačné schopnosti a znalosti o systéme práce v zahraničnom podniku

     • naučia sa byť zodpovednejším a istejším v pracovnom prostredí.

     • Rozpoznať a porovnať rozdiely plánovania, riadenia, propagácie, administrácie a kontroly v domácich a zahraničných firmách a inštitúciách.

     • získajú praktické skúsenosti nie len profesijnom ale aj v osobnom živote

     • naučia sa aplikovať formy a metódy  administrácie, kontroly a spôsoby propagácie a získavania zákazníkov v domácich a zahraničných firmách a organizáciach

     • čo sa naučia v zahraničí, čo by nemohli na Slovensku:

      • spoznávanie dedičstva a kultúrnych tradícií danej krajiny a ich využívanie v praxi

      • zdokonalenie jazykových schopnosti počas pôsobenia v prostredí zahraničnej firmy

      • každodenná komunikácia v cudzom jazyku

      • spôsoby komunikácie a riešenia problémov v danej krajine a podniku

     • Odborné, medzinárodné špecifikácie v danom odbore, technologicé a technické novinky, výsledky v danom odbore, zahraničné špecifikácie. Pomocou cudzojazyčnej komunikácie sa rozvíjajú ich jazykové zručnosti, komunikačné zručnosti, sa stavajú viacej sebaistí.

     1. K akým inštitucionálnym a regionálnym cieľom prispieva projekt? ? (min. 15 riadkov)

     Inštitucionálne:

     • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a absolvovaniu odbornej praxe doma aj v zahraničí, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

     • vytvárať tak  motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

     • formovať ucelený názor na svet, na iné kultúry a vzťah k životnému prostrediu

     • naučiť sa pracovať samostatne a v skupine a preberať na seba zodpovednosť

     • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti praktického vzdelávania pre rozvoj tvorivosti a zručnosti žiakov

     • účasť na tomto projekte má pomôcť k výchove absolventa so širokým odborným profilom, schopným vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov

     • zvyšuje sa kredit školy, škola sa stáva atraktívnejšou v očiach verejnosti aj budúcich študentov škola sa stane viac príťažlivou pre budúcich študentov.

     • rozvíja sa spolupráca školy a ostatných organizácií priamo alebo nepriamo zapojených do tohto projektu

     • zvyšuje sa kvalita výučby nielen praktickej, ale aj teoretickej.

     Regionálne ciele:

     • Cestovný ruch ako jedna z významných oblastí hospodárstva má na území nášho okresu veľmi priaznivé predpoklady na rozvoj. Blízkosť okolitých štátov (Maďarsko, Rakúsko )predisponuje náš región na rekreačný a vidiecky turizmus.

     • Pomer nezamestnaných v danom regióne sa zníži – aktuálny miera nezamestnanosti v kraji je 13,49%

     • Región preto potrebuje  kvalitných odborníkov  v tejto oblasti, ktorý pritiahnu návštevníkov aj zo zahraničia.

     • žiaci po absolvovaní zahraničnej praxe predstavujú lákadlo pre miestne inštitúcie a firmy pôsobiace v cestovnom ruchu okolo termálneho kúpaliska, čiže budú mať vyššie uplatnenie sa na trhu práce,

     • takto získané vedomosti a zručnosti môžu zužitkovať aj seba zamestnaním, v podnikateľských  aktivitách v oblasti vidieckeho turizmu.

     • cieľom je aj budovanie zdravého podnikateľského povedomia, pracovných príležitostí, získavanie kontaktov, rozvíjanie dobrých vzťahov na úrovni regionálnej a medzinárodnej spolupráce,

     • projekt prispieva k zvýšeniu aj jazykových zdatností v regiónu,

     • zvýšenie mobility pracovnej sily,  ochoty sebarozvíjania, ochoty cestovania za prácou,

      

     1. Popíšte špecifické ciele a obsah vášho projektu s ohľadom na potreby popísaných účastníkov.

     • práca v zahraničnom prostredí – žiaci si potrebujú uvedomiť, že tak rýchlo, ako sa mení svet, sa menia aj požiadavky praxe na ich vedomosti a schopnosti. Preto je potrebné, aby sa stále rozvíjali, a dôležité, aby to robili v súlade s požiadavkami praxe.

     • spoznanie silných a slabých stránok v odbornej aj osobnostnej oblasti žiaka

     • flexibilita,  samostatnosť a zvýšenie sebavedomia, ktoré môže využiť po skončení školy a hľadaní práce zvyšovanie sebadôvery a sebahodnotenia študentov - schopnosť uplatniť sa v zahraničnom prostredí zvyšuje sebadôveru a sebavedomie žiakov, čo im často chýba. Jeho dôsledkom je v mnohých prípadoch zmierenie sa s vlastnou zlou sociálnou situáciou a absencia viery a úsilia sa z tejto situácie dostať a zvýšiť úroveň a kvalitu vlastného života. Ak sa to účastníkom projektu podarí, budú pozitívnym príkladom aj pre svojich spolužiakov a ľudí v ich okolí, dostaví sa multiplikačný efekt projektu.

     • starať sa o seba – s cieľom byť menej závislí od svojho prostredia. To im umožní po ukončení štúdia ľahšie sa postaviť na vlastné nohy a byť sebestační v živote. Projektom sa dosiahne daný cieľ, pretože žiaci okrem toho, že je im zabezpečené ubytovanie a stravovanie, sa musia starať napr. o pranie, na miesto odbornej stáže sa musia dostaviť vždy v čistom odeve. Sú sami zodpovední za poriadok v izbe v zariadení, kde budú ubytovaní.

     • získanie nových priateľov, kolegov v práci

     • rozširovanie kultúrnych vedomostí a poznatkov počas voľného času obohateného o kultúrne programy cez víkendy a v pracovné dni po ukončení práce.

     • zapojenie sa do nových projektov, nadobudnutie nových skúsenosti

     • žiaci sa oboznámia s technologickými novinkami a s inými špecifikáciami svojho odboru v zahraničí,

      

     1. Ako bude škola komunikovať možnosť cestovania žiakom?  (min. 10 riadkov)

     Triedny učiteľ informuje žiakov o možnosti a podmienkach absolvovania odbornej praxe v zahraničí.  Na zasadnutiach ZRP budú informovaný aj rodičia dotknutých žiakov o možnosti, podmienkach a kritériách výberu účastníkov.  

     Učitelia jazykov a odborných predmetov podrobne vysvetlia

     • význam a dôležitosť odbornej praxe v zahraničí.

     • kritéria výberu účastníkov

     • potrebné údaje o absolvovaní a vyhodnotení praxe

     •  
     1. Akým spôsobom bude škola realizovať výber účastníkov (výberové kritériá)?  (min. 15 riadkov)

     • Študenti budú vyberaný na základe návrhu triednych učiteľov a učiteľov odborných a praktických predmetov podľa stanovených kritérií.

      • Prospech v odborných predmetoch a v cudzích jazykoch,

      • Praktické odborné zručnosti a ich kvalita

      • komunikačné znalosti v anglickom jazyku

      • pracovná morálka študenta pri riešení praktických úloh v rámci odborných predmetov –

      • pístupnosť a schopnosť pracovať samostatne aj v kolektíve,

      • disciplína a pravidelná školská dochádzka – žiak nesmie mať veľa vymeškaných hodín z teoretického vyučovania ani z odborného výcviku.

      

     1. Akým spôsobom uznáva škola zahraničnú odbornú stáž do svojho odb. vzdelávania? (min. 10 riadkov)

     • Zahraničná stáž sa započítava do povinnej praxe podľa školského vzdelávacieho programu,

     • Hodnotenie jednotlivých výstupov / správa, denník dokumentácia, propagačné a štatistické materiály / sa započítavajú  do známky z odborných predmetov, a do známky z cudzieho jazyka.

     • Pre končiacich študentov: škola vystaví potvrdenie o zahraničnom pobytu a praxi.

     1. Kto a s akým spôsobom vyhodnotí celok odb. praxe a jej časti? Akým spôsobom sa testuje odbornosť a rozvíjanie schopností žiakov počas projektu? Kto potvrdí nadobudnuté zručnosti? (min. 10 riadkov)

     Hodnotenie činnosti počas stáže :

     • On-line denník odbornej praxe za každý deň počas pobytu.

     • Vypracovanie správy o priebehu a výsledku zahraničnej odbornej praxe

     Po návrate domov dostanú komplexnú úlohu pripájajúcu sa k zahraničnému odb. pobytu a praxi:

     • Záverečná práca podľa pracoviska –

      • Cieľ práce – zistiť, ako vie študent v praxi nájsť to, čo sa naučí na hodinách odb. predmetov,

      • naučiť študenta pýtať sa, zisťovať si informácie, vybrať si podstatné,

      • rozvrhnúť si čas, informácie musí zistiť a spracovať počas trvania praxe

     • Prezentácia firmy/organizácie v cudzom jazyku

     • Webová prezentácia lokality

      • turistické a kultúrne informácie

      • on-line fotky

      • elektronická mapa v Google Earth

     • Hodnotenie žiaka zamestnancami

      

     1. Akým spôsobom bude škola šíriť implementáciu a výsledky projektu na rezortnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni, napr. iným organizáciám

     Mestské noviny Štúrovo a okolie, v e-časopise, webová stránka školy: www.soupst.sk, video a fotodokumentácia s opisom projektu na Facebooku, Google+. Fotky,

     opisy vyvesené na nástenkách školy, miestných a regionálnych inštitúcií a  firiem

     zverejnením prác a prezentácií na webových stránkach školy a projektu