• Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania II.

    • Odbornej stáže sa zúčastní spolu 20 žiakov z tried III.A, III.B a 2 pedagogickí zamestnanci. Títo pedagógovia sa vymenia v polovici trvania odbornej stáže. To znamená, že týždeň a pol budú sprievodom pre žiakov prví dvaja pedagógovia, po tejto dobe sa vymenia a v druhej polovici odbornej stáže budú sprievodom ďalší dvaja pedagógovia. Zo zúčastnených študentov sú:

     • 11 zo študijného odboru mechanik elektrotechnik (MET)

     • 5 zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení (MSZ)

     • 4  zo študijného odboru obchodný pracovník (OP)

     Charakter pracovného miesta  zodpovedať týmto odborom štúdia.

     Študenti študijného odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať v podnikoch so zameraním na oblasť elektrotechnika, slaboprúd aj silnoprúd automatizácia. 

     Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy pri dodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

     Očakávanými výsledkami projektu sú:  

     • rozvíjanie jazykových zručností - zdokonalenie sa v odbornej terminológii v maďarskom jazyku,

     • zvyšovanie mobility študentov,

     • spoznávanie iných kultúr, národov a ich zvykov,

     • podnietenie inovatívneho myslenia a konania,

     • rozvíjanie pracovných návykov a zmyslu pre zodpovednosť,

     • získanie skúseností s adaptáciou na neznáme prostredie,

     • návyk na iný štýl práce ako aj organizáciu práce.

      • 2017-1-SK01-KA102-035103
      • Parlament
    • Kontakty

      • Názov projektu:
      • II. Európska odborná prax - kvalita dualného vzdelávania SK01-KA102-035103
      • Dátum:
      • 2018.04.29 - 2018.05.19
      • Účastníci:
      • žaci z tried III.A, III.B, odboru MET a MSZ
     • Zoznam fotoalbumov

      zatiaľ žiadne údaje