• Erasmus+ 2019

    • Názov a číslo projektu: III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania - 2019-1-SK01-KA102-060465

     Termín odbornej stáže: 03/11/2019 - 23/11/2019

     Miesto odbornej stáže: Maďarsko - Budapešť

     Prijímajúci partneri: 

     - Pásztor Tamás és Társa Hivatalos Márkakereskedés és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság

     - AEROPLEX Közép-Európai Kft.

     - CBA Kereskedelmi Kft.

      Cieľovou skupinou mobilitného projektu boli 20 študenti z viacerých odborov (6 z odboru Mechanik strojov a zariadení, 5 z odboru Mechanik elektrotechnik, 6 z odboru Autoopravár – mechanik a 3 z odboru Predavač) z tretieho a štvrtého ročníka a 2 sprevádzajúci učitelia. Cieľovou krajinou trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v partnerských organizáciách bolo Maďarsko (Budapešť). 

     Hlavné dosiahnuté výsledky v prípade účastníkov z odborov mechanik strojov a zariadení, mechanik-elektrotechnik, autoopravár-mechanik  a predavač boli nasledujúce: Študenti sa naučili pracovať so strojmi, zariadeniami používanými v podniku a spoznali technologické postupy, nové kompetencie, návrhy výroby a diagnostiky. Vytvárali technickú dokumentáciu aj s využitím programov, diagnostikovali pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia. Zvolili správne technologické postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku. Zdokonaľovali sa v používaní meracích prístrojov na meranie základných elektrických veličín. Oboznámili sa s vedením sprievodnej dokumentácie o údržbe a opravách elektrických zariadení, resp. automobilov, viedli evidenciu spotreby a výkonov. Osvojili si zásady administratívnych prác v predajni, predpisy o nákupe a predaji, zásady ošetrovania tovaru a spoznali zásady skladového hospodárstva. Boli vedení k tomu, aby niesli zodpovednosť za vykonanú prácu, mali možnosť vytvoriť si predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska a aplikovať vedomosti a zručnosti v praxi.

    • III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania

      • Termín
      • 03/11/2019 - 23/11/2019
      • Miesto
      • Budapešť - Maďarsko