• Najnovšie

    Novinky

     • Otvorenie školského roka - 2023/2024 -es tanévnyitó

     • 30. 8. 2023
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 4. septembra 2023 o 8:00 hod. Žiaci ubytovaní na školskom internáte môžu nastúpiť 3.9.2023 od 18:00

      A 2023/2024-es tanévnyitó 2023. szeptember 4-én 8:00 ó. Az iskola kollégiumában elhelyezett tanulók 2023. szeptember 3-án 18:00 órától léphetnek be.

    • Školské stravovanie - Oznam
     • Osijek 2023

     • 10. 4. 2023
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Osijek 2023.

      Vďaka RCK ELPROS 10 študentov našej školy mohli absolvovať vyučovanie v chorvátskom meste Osijek a to termíne od 26.marca 2023 do 6.apríla 2023. Žiaci 1. a 2.ročníka sa zúčastnili odborného vyučovania a praxe na škole Elektrotehnička i prometna škola Osijek , kde si rozvíjali nielen odborné vzdelávanie, ale aj komunikáciu v anglickom jazyku.-Iskolánk 10 diákja az RCK ELPROS támogatásával a horvátországi Elektrotehnička i prometna škola Osijek szakiskolában jártak tanításra, méghozzá 2023.március 26-tól 2023.április 6-ig. Az 1. és 2. évfolyam diákjai elsősorban szakórákon és szakmai gyakorlaton vettek részt, ahol a szaktudás mellett az angol komunikációt is fejlesztették a diákok.

    • Projekt: „Digitálny žiak“
     • Projekt: „Digitálny žiak“

     • 10. 3. 2023
     • Digitálny príspevok pre žiakov SR

      Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia ( 350 EUR pre žiaka).

      Registrácia je na tomto webovom sídle: https://digitalnyziak.sk/

      Cieľové skupiny:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
      • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      ​​Vážení rodičia,

      ak vaše dieťa patrí do cieľovej skupiny tohto projektu, chcete sa zapojiť/registrovať a potrebujete pomoc, kontaktujte ŠDK

     • Agromash Expo Budapest 2023

     • 26. 1. 2023
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Agromash Expo Budapest 2023.

      Žiaci našej školy navštívili medzinárodný poľnohospodársko-strojárensky veľtrh Agromash Expo v Budapešti-Diákjaink ma meglátogatták az Agromash Expo mezőgazdasági-gépészeti kiállítást Budapesten.

     • Odborná stáž chorvátskych študentov 2022

     • 5. 12. 2022
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná stáž chorvátskych študentov 2022.

      V rámci projektu Erasmus+ naša škola mohla znovu privítať 6 študentov z chorvátskej strednej školy v Osijeku Odbornú prax vykonávali 2 týždne v podniku SKC Foundry v Štúrove, Okrem práce sme im pripravili aj ďalšie programy. Dúfame, že na jar budúceho roku môžu sa naši študenti zúčastniť podobného projektu v Osijeku.Horvát diákok szakmai gyakorlata Párkányban.

     • READYCON SLOVENSKO 2022 - 27.10.2022, 8:00

     • 26. 10. 2022
     • Online vysielané podujatie, ktorého cieľom je každoročne prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

      Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce a vo vybraných odborných oblastiach, aby vedeli robiť lepšie kariérne rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Online közvetített esemény, melynek célja, hogy a változó munkaerőpiacról szóló legfrissebb ismereteket minden évben közvetlenül a középiskolai tantermekbe vigye el.
      A rendezvényen a hallgatók áttekintést kapnak a munkaerő-piaci és a kiválasztott szakmai területek aktuális trendjeiről, hogy jobb pályaválasztási döntéseket hozzanak, amelyek segítik őket a gyorsan változó munkakörnyezetben.

     • Erasmus 2022

     • 13. 6. 2022
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus 2022.

      Iskolánk diákjai 2022 májusában szakgyakorlaton vettek részt különböző vállalatoknál Budapesten. A gyakorlatról és a diákok szabadidejéről fotók és videók készültek a beleegyezésükkel. Ezekből láthatunk párat, a kollekciót folyamatosan bővítjük.

     • Deň Narcisov 2022

     • 28. 4. 2022
     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Narcisov 2022.

      13 dobrovoľných žiakov našej školy sa zapojilo do celoslovenskej dobročinnej akcie s názvom "Deň Narcisov 2022", keď po uliciach Štúrova rozdávali žlté narcisy a zbierali peniaze na pomoc onkologickým pacientom, ich rodinám a na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie. Žiakom sa podarilo vyzbierať spolu 979,28eur.Ďakujeme.-Iskolánk 13 önkéntes diákja ma részt vett a "Nárciszok Napja" elnevezésű országos jótékonysági gyűjtésben. Sárga nárciszokat osztottak az utcán az embereknek, amely a rákos betegek megsegítésére és a megelőzés fontosságára hívja fel az emberek figyelmét. Párkány városában 979,28euró pénzösszeg gyűlt össze. Köszönjük.

    • IT Fitness Test 2022 Vyšehradská skupina - IT Fitneszteszt 2022 Visegrádi Csoport
     • IT Fitness Test 2022 Vyšehradská skupina - IT Fitneszteszt 2022 Visegrádi Csoport

     • 6. 4. 2022
     • Najväčší a bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4.

      A legnagyobb és legátfogóbb digitális készségeket felmérő teszt a V4-es országokban.

      nem szükséges semmilyen előzetes képzést elvégezni az IT Fitnesztesztben való részvételhez. Minden válaszadó maga dönti el, hogyan állja ki a próbát. A teszten való csalás lehetősége minimális. A teszt körülbelül 60 percet vesz igénybe a középiskolások vagy annál idősebb kitöltők esetében (25 feladat). A teszt kitöltésére a kitöltés megkezdésétől számítva 1 nap áll rendelkezésre. A válaszadók bármilyen internetes forrást és eszközt használhatnak a teszt kitöltéséhez. A tesztelés ezen módja lehetővé teszi, hogy az ambiciózus tanulók akár valami újat is tanuljanak a tesztelés során, és az egyes kérdések helyes megértésére összpontosítsanak.

      Myslíš, že zvládaš IT a digitálne technológie? Dokáž to a zapoj sa do IT Fitness Testu, najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku.

      Po úspešnom absolvovaní testu naviac postupuješ do zlosovania o hlavnú cenu, novučičkú hernú konzolu Xbox Series X!

      Úgy gondolod, hogy a digitális technológia és az IT nem okoz neked gondot? Próbáld ki az IT Fitnesztesztet, amely a digitális készségek legnagyobb tesztje.

      Minden sikeres tesztelő (részletek a nyereményjáték szabályzatban) részt vesz a nyereményjáték sorsolásunkon, ahol értékes nyeremények várják új gazdáikat, például egy Microsoft Xbox is.

    • Návody pre žiakov a rodičov
    • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021
     • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021

     • 12. 12. 2021
     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje 
      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkouI. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      Povinnosti žiakov počas dištančného vdelávania ( prosíme žiakov a rodičov o súčinnosť)

    • SELFIE na podporu digitálneho vyučovania a učenia sa v školách