• Odborná stáž chorvátskych študentov 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborná stáž chorvátskych študentov 2022.

      V rámci projektu Erasmus+ naša škola mohla znovu privítať 6 študentov z chorvátskej strednej školy v Osijeku Odbornú prax vykonávali 2 týždne v podniku SKC Foundry v Štúrove, Okrem práce sme im pripravili aj ďalšie programy. Dúfame, že na jar budúceho roku môžu sa naši študenti zúčastniť podobného projektu v Osijeku.Horvát diákok szakmai gyakorlata Párkányban.

     • READYCON SLOVENSKO 2022 - 27.10.2022, 8:00

     • Online vysielané podujatie, ktorého cieľom je každoročne prinášať najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

      Podujatie poskytuje študentom prehľad v aktuálnych trendoch na trhu práce a vo vybraných odborných oblastiach, aby vedeli robiť lepšie kariérne rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri uplatňovaní sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Online közvetített esemény, melynek célja, hogy a változó munkaerőpiacról szóló legfrissebb ismereteket minden évben közvetlenül a középiskolai tantermekbe vigye el.
      A rendezvényen a hallgatók áttekintést kapnak a munkaerő-piaci és a kiválasztott szakmai területek aktuális trendjeiről, hogy jobb pályaválasztási döntéseket hozzanak, amelyek segítik őket a gyorsan változó munkakörnyezetben.

     • Erasmus 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus 2022.

      Iskolánk diákjai 2022 májusában szakgyakorlaton vettek részt különböző vállalatoknál Budapesten. A gyakorlatról és a diákok szabadidejéről fotók és videók készültek a beleegyezésükkel. Ezekből láthatunk párat, a kollekciót folyamatosan bővítjük.

     • Deň Narcisov 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Narcisov 2022.

      13 dobrovoľných žiakov našej školy sa zapojilo do celoslovenskej dobročinnej akcie s názvom "Deň Narcisov 2022", keď po uliciach Štúrova rozdávali žlté narcisy a zbierali peniaze na pomoc onkologickým pacientom, ich rodinám a na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie. Žiakom sa podarilo vyzbierať spolu 979,28eur.Ďakujeme.-Iskolánk 13 önkéntes diákja ma részt vett a "Nárciszok Napja" elnevezésű országos jótékonysági gyűjtésben. Sárga nárciszokat osztottak az utcán az embereknek, amely a rákos betegek megsegítésére és a megelőzés fontosságára hívja fel az emberek figyelmét. Párkány városában 979,28euró pénzösszeg gyűlt össze. Köszönjük.

    • IT Fitness Test 2022 Vyšehradská skupina - IT Fitneszteszt 2022 Visegrádi Csoport
     • IT Fitness Test 2022 Vyšehradská skupina - IT Fitneszteszt 2022 Visegrádi Csoport

     • Najväčší a bezplatný online test digitálnych zručností pre krajiny V4.

      A legnagyobb és legátfogóbb digitális készségeket felmérő teszt a V4-es országokban.

      nem szükséges semmilyen előzetes képzést elvégezni az IT Fitnesztesztben való részvételhez. Minden válaszadó maga dönti el, hogyan állja ki a próbát. A teszten való csalás lehetősége minimális. A teszt körülbelül 60 percet vesz igénybe a középiskolások vagy annál idősebb kitöltők esetében (25 feladat). A teszt kitöltésére a kitöltés megkezdésétől számítva 1 nap áll rendelkezésre. A válaszadók bármilyen internetes forrást és eszközt használhatnak a teszt kitöltéséhez. A tesztelés ezen módja lehetővé teszi, hogy az ambiciózus tanulók akár valami újat is tanuljanak a tesztelés során, és az egyes kérdések helyes megértésére összpontosítsanak.

      Myslíš, že zvládaš IT a digitálne technológie? Dokáž to a zapoj sa do IT Fitness Testu, najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku.

      Po úspešnom absolvovaní testu naviac postupuješ do zlosovania o hlavnú cenu, novučičkú hernú konzolu Xbox Series X!

      Úgy gondolod, hogy a digitális technológia és az IT nem okoz neked gondot? Próbáld ki az IT Fitnesztesztet, amely a digitális készségek legnagyobb tesztje.

      Minden sikeres tesztelő (részletek a nyereményjáték szabályzatban) részt vesz a nyereményjáték sorsolásunkon, ahol értékes nyeremények várják új gazdáikat, például egy Microsoft Xbox is.

    • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021
     • Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021 do 17.12.2021

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje 
      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkouI. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aII. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      Povinnosti žiakov počas dištančného vdelávania ( prosíme žiakov a rodičov o súčinnosť)

     • Oznam pre žiakov

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční na dvore za budovou školy 2.9.2021 o 8,15 hod. Rodičia majú zakázaný vstup do budovy školy.

      Piatok budú mať žiaci riaditeľské voľno. Žiaci ubytovaní na internáte môžu nastúpiť do internátu v pondelok ráno od 6:00 hod.

     • Stretávky DOŠ

     • Stretávky dievčenských tried po 25., 20. a 15. rokoch.

      4.BD (1992-1996): triedna učiteľka-Ing. Ágota Štefankovičová

      4.AD (1997-2001):triedna učiteľka-Mgr. Judita Pócsová

      4.AD (2002-2006): triedne učiteľky-Mgr.Judita Pócsová, Mgr. Lýdia Kunyová     • Odborná stáž chorvátskych študentov

     • Do galérie Odborná stáž chorvátskych študentov boli pridané fotografie.

      Naša škola sa v rámci projektu Erasmus+ zapojila ako prijímacia škola pre chorvátskych študentov 3.ročníka mechatronik z Osijeku. 5 študentov so sprevádzajúcim pedagógom strávili u nás 2 týždne a odbornú prax vykonali v závode SKC Foundry. Okrem toho naša škola im pripravila bohatý program, počas ktorého spoznali naše mesto a okolie, vrátane aj nášho hlavného mesta.Az Erasmus+ projekt keretén belül iskolánk vendégül látott 5 harmadikos mechatronik diákot és a kísérő tanárjukat a horvátországi Osijek városából. Szakmai gyakorlatukat a párkányi SKC Foundry cégben végezték. A 2 hetes tartózkodásuk alatt gazdag programot készítettünk számukra, amikor is megismerkedtek városunkkal és a környékkel. Természetesen fővárosunkat is meglátogatták.