• OZNAM

     • O Z N A M

       

      Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

       

      - zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:

       

      1. Na III. a VI. poschodí v budove školského internátu, súp. č. 657, na parc. č. 3742, na ulici Sv. Štefana č.81 , katastrálne územie Štúrovo, LV č. 4340, miestnosti o výmere od 10,00 m2 do 77,50 m2. Priestory sú vhodné na zriadenie kancelárskych a skladových priestorov.

      Doba nájmu : na dobu neurčitú

      Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

       

      2. Priestor na prevádzku školského bufetu v budove školy pri hlavnom vchode súp. č. 657, katastrálne územie Štúrovo, na parc. č. 3741, LV č. 4340 na ulici Sv. Štefana 81.

      Doba nájmu: na dobu neurčitú

      Cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2/rok.

       

       

       

      Ďalšie podmienky:

      Termín obhliadky predmetu nájmu v pracovnom čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. denne v období od 13.07. 2020 do 24.07. 2020.

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 24. 07. 2020 do 12,00 hod. na adresu:

      Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu – Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola Sv. Štefana 81, Štúrovo,v označenej obálke: „NÁJOM“

      Bližšie informácie na tel. č. 036-7511368

      Kontaktná osoba: Mgr. Zita Mészárosová

      Dátum zverejnenia: 10. 7. 2020

      Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 24. júla 2020 do 12.00 hod.

       

       

       

      Ing. František Valko,v.r.

      riaditeľ školy