• Medzníky

    • Významné medzníky v živote našej školy

      

     1966

     Uskutočnený nábor žiakov do prvých ročníkov pre potreby JCP na Odborné učilištia v Humennom, Ružomberku, Štětí , kde absolvujú prvé dva roky.

      Júl 1967

     Zriaďovateľom Odborného učilišťa pri JCP sú Juhoslovenské celulózky a papierne n.p. Štúrovo. 

      1. august 1967

     Do funkcie vedúceho OU pri JCP je menovaný Anton Galko – prvý riaditeľ školy.

     1. september 1967

     Bol otvorený 1. školský rok, začala prevádzka internátu, vyučovanie v štyroch učebných odboroch v priestoroch klubovní na internáte a odborný výcvik v niektorých dielňach. 

     31. jún 1968

     Vydané prvé výročné vysvedčenia žiakom OU pri JCP Štúrovo.

     Jún 1969

      

     Prvé záverečné učňovské skúšky na pôde OU JCP úspešne zvládlo 45 absolventov.

     1971

     Do funkcie vedúceho OU JCP je menovaný Vojtech Srnka. Počas dlhodobej práceneschopnosti ho vo funkcii zastupuje Ján Volter, zástupca pre OV.

     1. august 1973

     Do funkcie vedúceho OU JCP je menovaný  Ing. František Benefi.

     1977 - 1980

     Príprava vietnamských pracovníkov v učebnom odbore prevádzkový zámočník ukončená záverečnými skúškami a získaním výučného listu.

     1978

     Mení sa zriaďovateľ školy, stáva sa ním generálne riaditeľstvo VHJ SLOVCEPA so sídlom v Banskej Bystrici. Mení sa názov školy na Stredné odborné učilište papierenské Štúrovo.

     Jún 1979

     Prvé maturitné skúšky v štúdiu popri zamestnaní v odbore priemyselná chémia úspešne absolvovalo 21 študentov.

     Jún 1980

     Prvé maturitné skúšky v dennom štúdiu  v odbore mechanik meracích a regulačných prístrojov úspešne absolvovalo 30 študentov.

     1980 - 1983

     Príprava vietnamských pracovníkov v učebnom odbore mechanik meracích a regulačných prístrojov ukončená záverečnými skúškami.

     1. apríl 1981

     Do funkcie riaditeľa SOU P Štúrovo je menovaný  Ing. Ondrej Mokoš.

     1.január 1991

     Škola získava právnu subjektivitu ako štátna príspevková organizácia, zriaďovateľom je Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SR.

     14. marec 1991

     Školská správa  BratislavaVII vydáva súhlas na prípravu a na zriadenie DOŠ pri SOU P v Štúrove.

     7. júl 1991

     Školská správa Bratislava VII rozhodla o zriadení Dievčenskej odbornej školy ako rozpočtovej organizácie, do funkcie jej riaditeľa  je menovaný Ing. Ondrej Mokoš, ktorý je takto riaditeľom oboch škôl.

     1. september 1991

     V prenajatých priestoroch Domova mládeže SOU vzniká prvá trieda DOŠ s 33 žiačkami.

     1. marec 1992

     Zmena vo funkcii riaditeľa – riaditeľom SOU P Štúrovo a Dievčenskej odbornej školy Štúrovo sa stáva Ing. František Valko.

     1992

     Nadviazanie spolupráce so strednou školou  Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola Esztergom.

     25. 9. 1992

     Zriaďovateľom SOU P  sa stáva Ministerstvo hospodárstva SR.

     24. 7. 1996

     Zriaďovateľom DOŠ sa stáva Krajský úrad v Nitre.

     1. jún 2001

     Zriaďovateľom SOU P sa stáva Krajský úrad v Nitre.

     1. jún 2002

     Zriaďovateľom škôl SOU  a DOŠ sa stáva Nitriansky samosprávny kraj.

     1. 9. 2003

      

     Dochádza k zlúčeniu SOU a DOŠ, vzniká Združená stredná škola Štúrovo, Összevont Középiskola Štúrovo, Sv.Štefana 81.

     1. 9. 2008

     Nový názov Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo

     1. 9. 2016

     Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo

      
   • Nadpis