• 2679 K mechanik mechatronik
      • 2679 K mechanik mechatronik

      • 06.03.2023 17:26
      • Absolventi sú kvalifikovaní odborníci, ktorí spájajú svoje znalosti v oblasti strojárstva, elektrotechniky a IT pri obsadzovaní technických, ekonomických a manažérskych pozícií vo všetkých oblastiach priemyslu, ale predovšetkým v automatizovanej výrobe. (počítačom podporovaný návrh a výroba a počítačom podporované riadenie moderných technológií). Špecialisti mechatroniky sú pripravení aplikovať najnovšie technológie vo veľkom a obchodnom sektore, ako aj pri aplikácii informačných technológií vo všetkých oblastiach automobilovej výroby.
      • viac
      • 2697 4 mechanik elektrotechnik
      • 2697 4 mechanik elektrotechnik

      • 28.02.2022 15:30
      • V tomto študijnom odbore pripravujeme od­borníkov pre oblasť elektroniky a automatizačnej techniky. Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú vedomosti z elektroniky, automatizácie a výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných podnikoch na úseku údržby, opráv a modernizácie strojov a zariadení.
      • viac
      • 2413 4 mechanik strojov a zariadení
      • 2413 4 mechanik strojov a zariadení

      • 28.02.2022 15:33
      • absolvent tohto študijného odboru má všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, obsluhy klasických ale i programovaných strojov a strojárskych zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia si môže nájsť uplatnenie v podnikoch strojárskeho zamerania ako technický pracovník, technológ výroby, technický kontrolór, majster a podobne.
      • viac
      • 2487 H 01 autoopravár
      • 2487 H 01 autoopravár

      • 28.02.2022 16:13
      • Žiaci sa učia opravovať a udržiavať motorové vozidlá. Na praktických hodinách sa vyučuje správne a bezpečné používanie ručného náradia a používanie moderných diagnostických strojov a zariadení. Praktický výcvik prebieha v dielni školy a v zmluvných službách školy.
      • viac
      • 3678 H inštalatér
      • 3678 H inštalatér

      • 28.02.2022 16:18
      • Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

       - vyhotoviť inštalatérske rozvody budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod, kanalizácia)   správnym technologickým  postupom použitím  vhodných  druhov materiálov,
       - vykonať údržbu, rekonštrukciu  a modernizáciu inštalatérskych rozvodov budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod,  kanalizácia),
       - čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií a inštalácií technického zariadenia budov, 
       - vyhotoviť rozpočet stavebného diela.

      • viac
      • 6460 2 predavač
      • 6460 2 predavač

      • 10.03.2022 22:06
      • Absolventi tohto učebného odboru sú schopní samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovníci maloobchodu alebo veľkoobchodu. Získajú vedomosti z tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, ekonomiky, vypracovanie obchodných písomností pomocou výpočtovej techniky. Odborný výcvik vykonávajú žiaci v rôznych predajniach hlavne v našom meste. Po úspešnom ukončení štúdia majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu v študijnom odbore obchodník – prevádzka obchodu.
      • viac