• 2679 K mechanik mechatronik
     • 2679 K mechanik mechatronik

     • 06.03.2023 17:26
     • Absolventi sú kvalifikovaní odborníci, ktorí spájajú svoje znalosti v oblasti strojárstva, elektrotechniky a IT pri obsadzovaní technických, ekonomických a manažérskych pozícií vo všetkých oblastiach priemyslu, ale predovšetkým v automatizovanej výrobe. (počítačom podporovaný návrh a výroba a počítačom podporované riadenie moderných technológií). Špecialisti mechatroniky sú pripravení aplikovať najnovšie technológie vo veľkom a obchodnom sektore, ako aj pri aplikácii informačných technológií vo všetkých oblastiach automobilovej výroby.
     • viac
     • 2697 4 mechanik elektrotechnik
     • 2697 4 mechanik elektrotechnik

     • 12.12.2023 22:42
     • V tomto študijnom odbore pripravujeme od­borníkov pre oblasť elektroniky a automatizačnej techniky. Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú vedomosti z elektroniky, automatizácie a výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných podnikoch na úseku údržby, opráv a modernizácie strojov a zariadení.
     • viac
     • 2413 4 mechanik strojov a zariadení
     • 2413 4 mechanik strojov a zariadení

     • 12.12.2023 22:43
     • absolvent tohto študijného odboru má všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, obsluhy klasických ale i programovaných strojov a strojárskych zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia si môže nájsť uplatnenie v podnikoch strojárskeho zamerania ako technický pracovník, technológ výroby, technický kontrolór, majster a podobne.
     • viac
     • 2487 H 01 autoopravár
     • 2487 H 01 autoopravár

     • 12.12.2023 22:38
     • Žiaci sa učia opravovať a udržiavať motorové vozidlá. Na praktických hodinách sa vyučuje správne a bezpečné používanie ručného náradia a používanie moderných diagnostických strojov a zariadení. Praktický výcvik prebieha v dielni školy a v zmluvných službách školy.
     • viac
     • 3678 H inštalatér
     • 3678 H inštalatér

     • 28.02.2022 16:18
     • Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

      - vyhotoviť inštalatérske rozvody budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod, kanalizácia)   správnym technologickým  postupom použitím  vhodných  druhov materiálov,
      - vykonať údržbu, rekonštrukciu  a modernizáciu inštalatérskych rozvodov budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod,  kanalizácia),
      - čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií a inštalácií technického zariadenia budov, 
      - vyhotoviť rozpočet stavebného diela.

     • viac
     • 6461 H 00 asistent predaja / asistentka predaja
     • 6461 H 00 asistent predaja / asistentka predaja

     • 12.12.2023 21:43
     • Absolventi tohto učebného odboru sú schopní samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovníci maloobchodu alebo veľkoobchodu. Získajú vedomosti z tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, ekonomiky, vypracovanie obchodných písomností pomocou výpočtovej techniky. Odborný výcvik vykonávajú žiaci v rôznych predajniach hlavne v našom meste. Po úspešnom ukončení štúdia majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu v študijnom odbore obchodník – prevádzka obchodu.
     • viac