Prevencia

Harmonogram aktivít v oblasti výchovy prevencie drogových závislostí a sociálno – patologických javov mládeže

        


 

Prevencia sociálno – patologických javov

September

1.ročník: Záškoláctvo, jeho príčiny a následky v zmysle vnútorného poriadku školy a zákonu o povinnej školskej dochádzke (premietanie nahrávok z televíznych novín, ich analýza (riaditeľ SOŠ a zástupcovia)

2.ročník: Fyzické a psychické príčiny depresie a stresu u dospievajúcich, predchádzanie a liečenie – prednáška a rozprava s predstaviteľkou psychologickej poradne zo špeciálnej školy v Štúrove.

1.- 4. ročník: Tolerancia a generačné vzťahy (triedny učiteľ)

3.-4. ročník: Spoločnosť, kriminalita, trestnoprávna zodpovednosť a trestné sadzby. AIDS, drogy a kriminalita.

Október

1.-2. ročník: Beseda pre dievčatá – program „S Tebou o Tebe”. 

1. ročník: Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k legálnym drogám - alkohol, nikotín. Ako odmietnuť drogu? Beseda s koordinátorom.

3.ročník: Beseda na tému ublíženia na zdraví, druhy, úrovne a následky školského poriadku (triedni učitelia 2. ročníkov)

4.ročník: Poruchy správania, prednáška:vonkajšie činitele (patologické prostredie, negatívne výchovné ovplyvňovanie, negatívne vzory) a vnútorné činitele (hereditárna podmienenosť, genetická výbava, poruchy centrálneho nervového systému, dispozície k neurózam, psychické poruchy rôznej etiológie) – výchovný poradca

November

1.ročník:Kriminalita,súhrn všetkých trestných činov, ktoré spáchali (úmyselne alebo z nedbanlivosti) trestnoprávne zodpovední jedinci, beseda s príslušníkom miestneho PZ

2.ročník: druhy kriminality podľa povahy trestnej činnosti, beseda s príslušníkom miestneho PZ

1.-4. ročník: Športom proti drogám - Silový švorboj pre chlapcov

December

1. december - Svetový deň boja proti AIDS- zapájanie sa do programu Červené stužky (výtvarná súťaž) B. Kormoš

3.ročník: Javy a osoby, ktorými sympatizujeme, nemusia byť vhodnými vzormi - zostrih a analýza udalostí zo sveta idolov kladných aj záporných (vychovávatelia SOŠ)

4.ročník: Nevhodný vzťah k povinnostiam, práci a majetku, príčina ďalších problémov uplatnenia sa v živote (analýza práce žiakov a rozbor výchovných opatrení – triedni učitelia a majstri OV tried)

Január

1.ročník: Prednáška na tému šikanovanie a jeho následky v zmysle práva (vychovávateľ SOŠ, člen PZ )

2.ročník: Výpočet koncentrácie alkoholu v krvi, času na zánik účinku a pod. pomocou kalkulátorov na internete (výchovný poradca, Mgr. Mihályi Juraj)

Február

1. a2. ročník: Drogy a zákon – beseda a spolupráca s riaditeľom PZ Štúrovo

3.ročník: Domáce násilie (triedny učiteľ, koordinátor)

4.ročník: Nevhodný vzťah k povinnostiam, práci a majetku, príčina ďalších problémov uplatnenia sa v živote (analýza práce žiakov a rozbor výchovných opatrení – triedni učitelia a majstri OV tried)

1.- 4. ročník: Športom proti drogám – medzitriedny halový futbal (Mgr. Kormoš, Ing. Dobai)

Marec

4.ročník: Správny výber ďalšej cesty životom, význam dobrého ukončenia štúdia a analýza možností (výchovný poradca SOŠ)

3.ročník: Nebezpečenstvo čiernej práce bez zdravotného, sociálneho a pod. poistenia –    prednáška pracovníka sociálneho úradu v Štúrove

1.-4. roč. V spolupráci s PZ v Štúrove zorganizovať akciu zameranú na vyhľadávanie drog v triedach a na odbornom výcviku za pomoci psa

3. a 4. roč. Premietanie videokaziet s protidrogovou tematikou, diskusia so žiakmi na danú tému (triedny učiteľ, koordinátor)

Apríl

1.ročník: Význam rodiny, ako prevencie sociálno-patologických javov, vhodné využitie voľného času- ukážky prezentácií a výskumov na internete-VP

2.ročník: fyziologické a sociálne následky alkoholizmu-beseda s vychovávateľmi

1.-4. roč.: Projekt „Prečo som na svete rád, rada? – výtvarná súťaž

1.-4. roč.: Program škola bez alkoholu, drog a cigariet    

1.-4. roč.: Športom proti drogám - Medzitriedny nohejbalový turnaj

Máj

3.ročník: Šport pomáha proti úzkosti a depresie aj vtedy, keď nechceme byť vrcholoví športovci-športové popoludnie s vedúcimi športových krúžkov

4.ročník: Mobil a internet – prostriedky, ktoré sa dajú ľahko zneužiť ( triedny učiteľ)

1.- 3. roč. Turistický pochod do prírody pre žiakov, zameraná na podporu zdravého životného štýlu

31. máj -  Svetový deň bez tabaku

1.-3. roč. Kurz OČAP, školské kolo športovej súťaže Kalokagatia 2011

Jún

1.ročník: Komunikácia a teamová práca, dobré priateľské vzťahy medzi spolužiakmi-triedni učitelia

2-3. ročník: odnotenie dosiahnutých študijných výsledkov, analýza dochádzky, príčiny neospravedlnených hodín a následky – tr. učitelia

1.-3. ročník: Zmapovanie užívania legálnych drog študentmi školy (alkohol, tabak)

26. jún – Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti

1.-4. roč.: Zdravo žiť – zdravá výživa a nevhodné stravovacie návyky.

 

Vypracoval: Mgr. Juraj Mihályi, výchovnný poradca a Mgr. Boglárka Kormoš koordinátor prevencie na SOŠ, Štúrovo

V Štúrove, 20.10.2011

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek