Výchovné poradenstvo

Infomácie pre žiakov a rodičov VP

Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu SOŠ-T,SaO Štúrovo v školskom  roku 2016/2017.

 1. Zabezpečil poradenskú činnosť v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,
 2. Venoval osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným  žiakom,
 3. Poskytoval konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informoval ich o otázkach štúdia na stredných a na vysokých školách a pri voľbe povolania,
 4. Výchovno-vzdelávacie problémy pravidelne prekonzultoval s triednymi učiteľmi, majstrami OV a vychovávateľmi,
 5. Sprostredkoval prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti,
 6. Vyhodnotil svoju činnosť na konci školského roka

 

Plán činnosti výchovného poradcu SOŠ,TSaO - Štúrovo v školskom  roku 2017/2018.

 1. Zabezpečí poradenskú činnosť v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,
 2. Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným  žiakom,
 3. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných a na vysokých školách a pri voľbe povolania,
 4. Výchovno-vzdelávacie problémy pravidelne prekonzultuje s triednymi učiteľmi, majstrami OV a vychovávateľmi,
 5. Sprostredkuje prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti,
 6. Priebežne monitoruje zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, užívania drog požiada o spoluprácu Centrum  výchovnej a protidrogovej  prevencie,
 7. Vyhodnotí svoju činnosť na konci školského roka

 

Harmonogram práce výchovného poradcu SOŠ v šk. roku 2017/2018

 1. Viesť dokumentáciu o informáciach o možnostiach štúdia na vysokých  a nadstavbových školách a zverejňovať ich na nástenke výchovného poradcu

termín: priebežne

 1. Pomáhať maturantom formou konzultácií pri výbere VŠ a PŠ a poskytovať   informácie žiakom končiacim trojročné učebné odbory o možnosti štúdia na SŠ

termín: december - máj

 1. Pomáhať vyplňovať prihlášky na školy

termín: priebežne

 1. Navštevovať v spolupráci s riaditeľom školy ZŠ v regióne Štúrova , poskytovať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na SOŠ a zisťovať počet záujemcov

termín: marec

 1. Informovať prostredníctvom mestských novín obyvateľov mesta o našej škole

termín: priebežne podľa aktualít

 1. Viesť štatistiku o počte prihlásených a prijatých študentov na VŠ a NŠ

termín: priebežne

 1. Registrovať prípady záškoláctva, disciplinárnych problémov, prípady zanechania štúdia pre neprospech, prípadne vysokú neospravedlnenú absenciu

termín: priebežne

 1. Na požiadanie pedagogických pracovníkov sa zúčastňovať pri pohovoroch  s rodičmi alebo žiakmi

termín: priebežne

 1. Pravidelne informovať riaditeľa školy o výchovných problémoch a dochádzke  žiakov

termín: priebežne

 1. Viesť dokumentáciu o neospravedlnenej absencii žiakov prvých ročníkov

termín: mesačne

 1. Zorganizovať besedu s lekárom o sexuálnej výchove so žiakmi končiacich   ročníkov

termín: február

 1. V spolupráci so školským koordinátorom  prevencie drogových závislostí zorganizovať besedu s pracovníkom Centra primárnej prevencie drogových     závislostí

termín: marec - apríl

 1. Vyhodnotiť činnosť výchovného poradcu

      termín: jún

Štúrovo, 30.08.2017     

Mgr. Mihályi Juraj

výchovný poradca

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
  Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
 • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek