Prijímanie na školský rok 2020/2021 Kritériá prijatia - Felvételi feltételek Odbory Výsledky Tanulmányi szakok Žiadane / nežiadúce odbory

Prijímačky

Odbory

Štvorročné študijné odbory

 Po úspešnom ukončení štúdia v týchto odboroch žiaci získajú výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a majú možnosť zvýšiť si svoju kvalifikáciu na vysokých školách alebo univerzitách.

OAP6352 M obchod a podnikanie 

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti. Ovláda dva cudzie jazyky, základnú problematiku obchodu a podobne. Po úspešnom ukončení štúdia sa môžu absolventi zamestnať v obchodných spoločnostiach, štátnych organizáciách, alebo ako živnostníci
 Aplikovaná ekonómia, Online učebnicaÚčtovanie na PC

2697 K  mechanik elektrotechnik

V tomto študijnom odbore pripravujeme od­borníkov pre oblasť elektroniky a automatizačnej techniky. Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú vedomosti z elektroniky, automatizácie a výpočtovej techniky vo všetkých priemyselných podnikoch na úseku údržby, opráv a modernizácie strojov a zariadení.

6442 K obchodný pracovník

Absolventi tohto študijného odboru sú kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových funkciách. Majú základné vedomosti z marketingu, účtovníctva, ovládajú práce v obchodnej prevádzke. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa  môžu uplatniť ako vedúci obchodných prevádzok, pracovníci marketingu a podobne.

2413 K  mechanik strojov a zariadení

absolvent tohto študijného odboru má všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, obsluhy klasických ale i programovaných strojov a strojárskych zariadení. Po úspešnom ukončení štúdia si môže nájsť uplatnenie v podnikoch strojárskeho zamerania ako technický pracovník, technológ výroby, technický kontrolór, majster a podobne.

2679 K mechanik mechatronik

Absolventi tohto odboru sú pripravení na výkon technických, hospodárskych a riadiacich funkcií v oblasti strojárstva, elektroniky, mechatroniky a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov, ako i počítačmi riadených moderných technológií). Mechatronik je pripravený dokonale využívať najnovšie  technológie a má predpoklady pre prácu v trhovom podnikateľskom prostredí. Veľké uplatnenie nachádza mechatronik i v informačných technológiách a automobilovom priemysle.

Trojročné učebné odbory

Po úspešnom ukončení štúdia v týchto odboroch žiaci získajú výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške a tým stredné odborné vzdelanie. Kvalifikáciu si môžu zvýšiť ukonče­ním nadstavbového štúdia.

2487 H 01 autoopravár - mechanik

Doba prípravy: 3 roky,Určené pre: chlapcov a dievčatá,
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ,
Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo
získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:Zamestnanie sa ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonávaúdržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí. V spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave. Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách. So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač. Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.

 

3678 H inštalatér

Doba prípravy: 3 roky, Určené pre: chlapcov a dievčatá, Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť; Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

Žiaci sa naučia remeselným zručnostiam a ovládajú práce spojené s montážou, údržbou a opravou vodovodných, odpadových, plynovodných a  topných rozvodov a zariadení. Dokážu napr.: zmontovať a demontovať domovú kanalizáciu, vymerať a spájať kanalizačné potrubie, montovať vodovodné rozvody, vykonávať tlakové skúšky zmontovaného potrubia, montovať ústredné vykurovanie, osadzovať vykurovacie telesá, expanzné nádoby a iné súčasti, montovať domové plynovody, vykonávať skúšky tesnosti a reguláciu plynových spotrebičov, vykonávať montáž v kotolniach a výmenníkových staniciach
Uplatnenie: v inštalatérskych firmách, živnostník inštalatér , samostatný pracovník inštalatérskych prác, voda, plyn, kúrenie, samostatný pracovník v oblasti zámočníctva ako samostatný inštalatér, v plynárenskom priemysle, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staniciach, v údržbe správcovských firiem bytových domov. Možnosť pokračovať v štúdiu na SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia 3659 L stavebníctvo – získanie maturitného vysvedčenia. Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako: kvalifikovaný robotník, remeselník v stavebníctve, technicko-hospodársky pracovník pri riadení výrobného procesu v stavebnej firme, v stavebných organizáciách pri riadení stavebnej výroby a riadení výrobných kolektívov, pri realizácii výstavby bytových, občianskych a priemyselných stavieb,pri organizovaní vlastnej stavebnej činnosti. Študenti po získaní maturitného vysvedčenia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia

Žiaci tohto učebného odboru ovládajú  ručné i strojové obrá­banie, zváranie,  montáž a demontáž vybraných strojov a zariadení. Počas štúdia sa  podieľajú na výrobe rôznych strojárskych výrobkov a zariadení. Absolventi sa môžu uplatniť, ako prevádzkoví montéri, prevádzkoví zámočníci v rôznych firmách, prípadne môžu samostatne podnikať.

2433 H obrábač kovov

Žiaci sa naučia správne a samostatne čítať technické výkresy, uplatňovať technologické a pracovné postupy a používať technické normy. Absolventi sú pripravení vykonávať širokú škálu sústružníckych, frézarských a brusičských prác vo výrobe. Uplatnia sa vo všetkých typoch strojárskej výroby.

 

 2683 H elektromechanik 02 stroje a zariadenia

V tomto odbore pripravujeme odborníkov pre elektrotechniku, schopných vykonávať montáž, opravy a údržbu prevažne silnoprúdových zariadení.

3684 H strechár            

 Žiaci postupne získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so zhotovovaním a opravami rôznych druhov krytín striech a strešných konštrukcií. Absolventi sú pripravení samostatne vykonávať činnosti vyplývajúce z povolania pokrývača, tesára, klampiara a izolatéra

6460 H predavač

Absolventi tohto učebného odboru sú schopní samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovníci maloobchodu alebo veľkoobchodu. Získajú vedomosti z tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, ekonomiky, vypracovanie obchodných písomností pomocou výpočtovej techniky. Odborný výcvik vykonávajú žiaci v rôznych predajniach hlavne v našom meste. Po úspešnom ukončení štúdia majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu v študijnom odbore obchodník – prevádzka obchodu.

6475 H technickoadministratívny pracovník

Absolventi sa v praxi môžu uplatniť ako technickoadministratívni pracovníci vo výrobe, prevádzke, skladoch, doprave a pod. Ovládajú prácu na počítači,  písanie na písacom stroji, majú zručnosti pri práci s technickou dokumentáciou, poznajú základy ekonomiky, účtovníctva, marketingu. Nadväzne si môžu absolventi zvýšiť kvalifikáciu v nadstavbovom štúdiu v odbore technickoekonomický pracovník.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek