Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 1.-4. ročník (od 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra / slovenský jazyk a slovenská literatúra 5655 21
jazyk národnostnej menšiny a literatúra 5655 21
anglický jazyk 32 5
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Človek a príroda
prvouka 12 3
Matematika a práca s informáciami
matematika 4444 16
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 1111 4
hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Ostatné
školský vzdelávací program 321 6


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo
    Sv. Štefana 81, Štúrovo, 943 03
  • +421 36 7511368, Fax: +421 36 7523501

Fotogaléria

Odkazy - Linkek